b3startup

Let's make dreams come true!

ส่วนที่ 1 : จากแนวคิดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง (From Product Ideas to High Potential Products)

เราเริ่มต้นจากความฝัน/ความหวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์(สินค้า/บริการ)บางอย่าง ความฝัน/ความหวังที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้ เกิดผลกำไร ความฝัน/ความหวังเหล่านี้ อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย แต่มักจะมีตัวเราเองเป็นจุดกำเนิด แนวคิดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์(Product Idea) อาจเกิดจาก ความรู้ ประสบการณ์ ความคิดสร้างสรร แรงบันดาลใจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม ความเชื่อ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รูปแบบการใช้ชีวิต วงจรชีวิตของเรา และปัจจัยอื่นๆ อีกมากมาย คงเป็นการยากที่จะสรุปได้ว่า Product Idea หรือ แนวคิดผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ถ้าจะสรุปแบบ กว้างๆ ก็คงจะพอสรุปได้ว่า เกิดจากหลายๆ อย่างในตัวเราและสภาพแวดล้อมที่เราอยู่

ขอเริ่มจากกรอบความคิดพื้นฐานบางอย่างก่อน กรอบความคิดแรก คือ ธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 อย่าง อย่างแรก ต้องมีสินค้ากับลูกค้า อย่างที่ 2 สินค้ากับลูกค้านั้น ต้องเป็นคู่ที่แท้จริงซึ่งกันและกัน หรือ สินค้ากับลูกค้าต้องมี Spec ตรงกัน ตอนเริ่ม เราจะเริ่มฝั่งไหนก่อนก็ได้ บางคนอาจจะเริ่มจากตัวสินค้า บางคนอาจจะเริ่มจากตัวลูกค้า ถ้าเราเริ่มจากตัวสินค้า การบ้านใหญ่ของเราก็คือ หาลูกค้าที่มีต้องการ(Spec ตรงกับ)ตัวสินค้านั้นๆให้ได้ ในทางกลับกัน ถ้าเราเริ่มจากตัวลูกค้า การบ้านใหญ่ของเราก็คือ ไปหาสินค้าที่เป็นที่ต้องการ(Spec ตรงกับ)ของลูกค้ากลุ่มนั้นๆ ให้ได้ อย่างที่ 3 เราต้องสามารถเชื่อมโยงสินค้ากับลูกค้าให้ไปถึงกันและกันให้ได้ จะเป็นการนำสินค้าไปหาลูกค้า หรือจะเป็นการนำลูกค้าไปหาสินค้า ก็ได้ โดยต้องไม่ลืมว่า สิ่งสำคัญที่จะต้องหาทางเชื่อมโยงถึงกันให้ได้ ประกอบด้วย 2 สิ่งหลัก คือ ข้อมูลข่าวสาร และ ตัวสินค้าเอง

โอกาสทางธุรกิจ-แนวคิด/แนวคิดผลิตภัณฑ์-กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นเรื่องที่ทวนถามว่า แนวคิด/แนวคิดผลิตภัณฑ์ได้มาจากไหน ได้มาอย่างไร มองเห็นโอกาสจากไหน มีเหตุมีผลสนับสนุนเพียงใด กำหนดกลุ่มลูกค้าได้อย่างไร เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์หรือไม่ เพราะเหตุใด

จากนั้น ก็ตรวจสอบ/ทดสอบ ความถูกต้องของลูกค้าเป้าหมายกับปัญหาของลูกค้า โดยมีแนวคิดพื้นฐานว่า ถ้าลูกค้าไม่มีปัญหา ลูกค้าก็ไม่ต้องอะไรมาช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งหมายความว่า ผลิตภัณฑ์ของเราย่อมไม่มีโอกาสขายได้

เมื่อผ่านการทดสอบได้แล้ว เราก็เริ่มสร้างคุณค่า(Value) ให้กับตัวผลิตภัณฑ์ โดยใช้ Value Proposition Design / Value Proposition Canvas มาช่วย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีคุณค่า(Value)ที่พร้อมนำเสนอต่อลูกค้าเป้าหมาย อย่างมีความหมาย มีคุณประโยชน์ ตรงตามความต้องการของลูกค้า

จากนั้น ก็นำคุณค่า(Value)ต่างๆที่ได้มาสร้าง ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Minimum Viable Product, MVP) MVP เป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเป้าหมายพอจะจับต้องได้ โดยประสาทสัมผัสต่างๆ แต่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์ตัวจริง เพราะอาจจะต้องมีการปรับแก้อีกหลังการทดลองเสนอขาย(Pitching) MVP นี้ อาจจะเป็น ภาพ sketch, ภาพวาด, 3D printing, Story board, Model ฯลฯ แต่ที่สำคัญคือ MVP ต้องมีคุณค่านำเสนอ(Value Proposition) ที่ชัดเจน

ขั้นถัดไปเป็นการทดลองเสนอขาย(Pitching)ตัว MVP ขั้นตอนนี้ เป็นการทดสอบความถูกต้องของ ผลิตภัณฑ์กับตลาด เพื่อตรวจสอบ/ทดสอบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านกระบวนการ การคิดพิจารณา การทดสอบต่างๆ มาดีแล้ว เป็นที่ต้องการของตลาด(ลูกค้าเป้าหมาย)จริงหรือไม่ มีขนาดความต้องการอยู่ในระดับที่น่าพอใจหรือไม่

ขั้นสุดท้าย เป็นการแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่โอกาสทางธุรกิจสูงจริง พร้อมที่จะนำมาต่อยอดให้เป็นธุรกิจได้จริง ขั้นตอนนี้จะใช้ Lean Canvas มาช่วยสรุปภาพรวม พร้อมแสดงให้เห็นภาพธุรกิจในระดับเบื้องต้น ที่จริง LC ถูกสร้างมาเพื่อช่วย สร้าง แสดง รูปแบบการทำธุรกิจ โดยเน้นที่ความกระชับ เรียบง่าย ไม่มีรายละเอียดซับซ้อน ในที่นี้เราก็จะใช้ LC สรุปภาพรวม โดยแสดงให้เห็นภาพสำคัญเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์(ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง) ลูกค้าเป้าหมาย ปัญหาของลูกค้า วิธีแก้ไขปัญหา และคุณค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งหัวข้อเหล่านี้ ได้มาจากกระบวนการต่างๆ ข้างต้นที่ผ่านมา แต่เรายังต้องเติมเต็มใน LC อีกหลายหัวข้อ เพื่อให้เห็นภาพในระดับธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น เช่น ช่องทางเข้าถึงลูกค้า ตัวชี้วัดความสามารถการดำเนินงานของธุรกิจ รายได้ การลงทุนและรายจ่าย เป็นต้น

Lean Canvas ที่สมบูรณ์

ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอน เพื่อทำความฝันให้เป็นความจริง คือ จากแนวคิด/แนวคิดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสทางธุรกิจสูง ขั้นตอนถัดไปเป็น ส่วนที่ 2: สร้างให้เป็นธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน(Making a Growth and Sustainable Business)

ส่วนที่ 2: สร้างให้เป็นธุรกิจ.....